Extension Ciglia

extension ciglia

Extension ciglia one to one 80 euro
Volume soft 95€
Volume russo 110€
Megavolume 150€
Effetto bagnato 90€
Effetto Kim Kardashian 120€
Effetto Eyeliner 150€
Effetto ombretto 140€
Effetto y curl 90€
Effetto w curl 100€
Laminazione 50 euro
Laminazione sopracciglia 30€
Tinta sopracciglia 20€
Pacchetto Laminazione+ laminazione sopracciglia+Tinta sopracciglia 80€ anziché 100€

Prima

Dopo

Prima

Dopo